Kinderen die nu voor het eerst naar school gaan, zijn rond 2032 klaar om aan het werk te gaan en te participeren in de maatschappij. Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving? Die vraag staat centraal in Onderwijs2032-traject. Hieronder lees je chronologisch terug welke fasen Onderwijs2032 heeft doorlopen. Het is ook mogelijk om hiernaast onze Touchcast bekijken: een interactieve animatie waarin Joris je meeneemt door het hele Onderwijs2032-traject, vol uitstapjes naar andere video’s, documenten en mediafragmenten. 

Chronologische terugblik traject

Nationale brainstorm

Opbrengsten brainstormfase

In november 2014 gaf staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) het startschot voor een discussie over de toekomst van het onderwijs op basisscholen en middelbare scholen. Meer dan 16.000 mensen – van ouders tot leraren en van studenten tot wetenschappers – praatten via de hashtag #onderwijs2032 mee over dit onderwerp. Bekijk hier de uitkomsten!

Maatschappelijke dialoog

Adviesvangers training 4

Met alle ideeën uit de nationale brainstorm ging het Platform Onderwijs2032, onder leiding van Paul Schnabel, aan de slag. Een nieuwe fase begon: de maatschappelijke dialoog. Het Platform ontving tot de zomer van 2015 meer dan 300 pleidooien, manifesten en gespreksverslagen. Zelf gingen de Platformleden in gesprek met leraren, leerlingen, bestuurders, wetenschappers, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. De uitkomsten van de dialoog leest u hier. Op 1 oktober 2015 presenteerde het Platform Onderwijs2032 de hoofdlijnen van zijn advies over toekomstgericht onderwijs.

Consultatie

Gesprekken op school - consultatiefase (3)

Na 1 oktober 2015 gingen de leden van Platform Onderwijs2032 in gesprek over de vastgestelde hoofdlijnen van het advies. Ze richten zich hier specifiek op leraren, leerlingen, schoolleiders, ouders, bestuurders, werkgevers en culturele en maatschappelijke organisaties. Ook ontving het Platform zo’n tweehonderd inhoudelijke reacties op het voorlopige advies. Lees hier de analyse van alle reacties die het Platform heeft ontvangen. Op basis van deze input hebben de Platformleden de hoofdlijnen uitgewerkt tot een visie.

Visie Platform Onderwijs2032

OnsOnderwijs2032_2253

Op 23 januari 2016 presenteerde het Platform Onderwijs2032 zijn eindadvies over toekomstgericht onderwijs. Platformvoorzitter Paul Schnabel overhandigde het advies aan staatssecretaris Sander Dekker. Het platform pleitte onder andere voor een vaste basis van Nederlands, Engels, rekenvaardigheid, wiskunde maar ook digitale geletterdheid en burgerschap. Naast de vaste basis zou er meer ruimte voor scholen zijn om keuzes te maken voor verbreding en verdieping. Leraren kunnen zo hun onderwijs beter laten aansluiten op de visie van de school, de ambities en interesses van de leerlingen en de omgeving. Lees meer over het advies.

Verdiepingsfase

Brainstormfase

In deze fase werd het advies van Platform Onderwijs2032 in de praktijk beproefd. De Onderwijscoöperatie heeft met leraren over het advies gesproken, bekijk hier de resultaten. De regiegroep Onderwijs2032 heeft voorbeelden verzameld van hoe het advies werkt in de onderwijspraktijk en riep mensen op om mee te denken, praten en doen. Dit leverde lessen uit de praktijk op over wat haalbaar is, hoe scholen al aan curriculumvernieuwing werken en wat daarvoor nodig is. Bekijk de resultaten in het online magazine dat op 17 november 2016 werd gepresenteerd.

Voorstel vervolg

Herziening van het curriculum

Op basis van de resultaten uit de verdiepingsfase hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs de handen ineengeslagen en gezamenlijk een aanpak voor de benodigde curriculumherziening gemaakt. In de verdiepingsfase kwam sterk naar voren dat leraren hierin een centrale rol willen hebben. In het voorstel hebben leraren deze rol gekregen. In teams gaan zij werken aan bijvoorbeeld burgerschap, digitale geletterdheid of nederlands. Bekijk hier het gehele voorstel en dat in februari aan de Tweede Kamer is gestuurd. Op 13 en 19 april heeft de Tweede Kamer hierover gesproken met o.a. vakverenigingen, wetenschappers en leraren. In het Algemeen Overleg op 20 april heeft de Tweede Kamer besloten door te gaan met curriculumontwikkeling. Op het voorstel is een aantal moties aangenomen. Meer informatie over het vervolg op Onderwijs2032, waarin leraren en schoolleiders in teams werken aan het curriculum, vindt u op Curriculum.nu.

Onderstaande interactieve tijdlijn laat zien wat er in de periode februari 2015 (de start van het Platform Onderwijs2032) tot aan 23 januari (de presentatie van het advies) zoal is gebeurd. In die periode ontvingen de Platformleden honderden pleidooien, manifesten en gespreksverslagen. Zelf gingen ze in gesprek met leraren, leerlingen, bestuurders, wetenschappers, ondernemers en vertegenwoordigers van culturele en maatschappelijke organisaties. Ook lieten zij zich inspireren en informeren door wetenschappelijke inzichten en buitenlandse voorbeelden.