Wat is Onderwijs2032?

De samenleving verandert in hoog tempo. Dat vraagt om onderwijs dat meebeweegt. In januari 2016 bracht Platform Onderwijs2032 zijn visie uit over het onderwijs van de toekomst. Staatssecretaris van onderwijs, Sander Dekker, vroeg de Onderwijscoöperatie vervolgens met leraren in gesprek te gaan over het onderwijs van de toekomst en welke rol leraren daarin willen spelen. Ook vroeg hij een regiegroep, waarin partijen uit het onderwijsveld zijn vertegenwoordigd, te bekijken in hoeverre verschillende elementen die het Platform heeft voorgesteld haalbaar zijn in de praktijk. Deze regiegroep bezocht scholen, sprak daar met de teams, maar ook met leerlingen, ouders en lerarenopleiders. De opbrengsten zijn gepubliceerd medio november 2016. Op basis van die uitkomsten hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Sander Dekker om tot een herzien curriculum te komen in het primair en voortgezet onderwijs. De onderwijspartijen hebben de handen ineengeslagen en een aanpak opgesteld met een centrale rol voor leraren. De aanpak is een vervolg op Onderwijs2032. Lees hierover meer bij actueel.

Vanaf november 2014 is in een open dialoog met leraren, schoolleiders, bestuurders, ouders, leerlingen, opleiders, wetenschappers, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties gewerkt aan een richting voor een eigentijds curriculum. Meer dan 16.000 mensen deden mee aan de brainstorm #onderwijs2032. Ook kwamen er meer dan 300 inhoudelijke bijdragen, werd gekeken naar de onderwijssituatie in het buitenland en werd wetenschappelijke literatuur geraadpleegd (zie voor een terugblik onze website).

Volg ons op social media

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen over Onderwijs2032? Mail dan naar info@onderwijs2032.nl.

Contact opnemen

Wil je contact opnemen met bureau Onderwijs2032? Mail dan naar info@onderwijs2032.nl of bel 070 – 34 99 605. Ons postadres is:

Bureau Onderwijs2032
Postbus 90405
2509 LK Den Haag

Regiegroep Onderwijs2032

De regiegroep onderzocht in de verdiepingsfase onder leiding van Theo Douma wat het advies betekent in de praktijk. Theo Douma is door de leden van de regiegroep gevraagd en bereid gevonden het voorzitterschap van de regiegroep op zich te nemen. Douma is van origine leraar geschiedenis en geeft nu leiding aan een schoolbestuur. Eerder was hij betrokken bij het advies van het platform onderwijs2032.

Een groot aantal leraren en scholen is al bezig met curriculumontwikkeling en brengt de visie van het platform in de praktijk of wil daarmee starten. De regiegroep heeft de ervaringen van deze scholen in kaart gebracht en gepubliceerd in een online magazine. Dit zijn lessen uit de praktijk op over wat haalbaar is, hoe scholen aan curriculumontwikkeling werken, wie daarin welke rol heeft en wat daarvoor nodig is. Leerlingen, ouders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven waren hierbij betrokken en konden hierover ook meedenken en meepraten.

De regiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van de PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS, Ouders & Onderwijs en de Onderwijscoöperatie.

  • Theo Douma (voorzitter) | schoolleider Openbaar Onderwijs Groep Groningen
  • Rinda den Besten | Voorzitter PO-raad
  • Paul Rosenmöller | Voorzitter VO-raad
  • Petra van Haren | Voorzitter AVS
  • Joost Kentson | Voorzitter Onderwijscoöperatie
  • Sven Annen | Voorzitter LAKS
  • Peter Hulsen | Directeur Ouders & Onderwijs

Theo Douma
Rinda den Besten
Paul Rosenmöller
Petra van Haren
Joost Kentson
Sven Annen
Peter Hulsen

Onderwijscoöperatie

De Onderwijscoöperatie, de beroepsorganisatie van, voor en door de leraar, onderzocht zelfstandig het draagvlak van het advies onder leraren en welke rol leraren in het vervolg willen nemen. Deze gesprekken vonden vooral via digitale media plaats. Daarnaast organiseerde de Onderwijscoöperatie ook focusbijeenkomsten, gesprekken op school en een slotdebat op het Lerarencongres op 8 oktober. Lees meer hierover op de website van de Onderwijscoöperatie.

Bureau Onderwijs2032

De regiegroep wordt ondersteund door het bureau Onderwijs2032. Het bureau gaat actief op zoek naar praktijkvoorbeelden, bereidt vergadering van de regiegroep voor en houdt contact met de Onderwijscoöperatie. Bij het bureau zijn werkzaam:

Wilt u contact opnemen met bureau Onderwijs2032 of specifiek met een van de collega’s? Mailt u naar info@onderwijs2032.nl of belt u naar 070-3499605.