Wat staat er in de visie van Onderwijs2032?

Het advies Ons Onderwijs2032 geeft een visie op meer eigentijds onderwijs en hoe daar te komen. Het Platform Onderwijs2032 stelt voor om meer evenwicht te brengen tussen de drie hoofddoelen van het onderwijs: kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting. Het is daarvoor belangrijk het bestaande curriculum tegen het licht te houden en opnieuw te bepalen wat leerlingen minimaal moeten kennen en kunnen en dat vast te leggen in een kerncurriculum.

Video Samenvatting Advies

Adviesrapport Platform

Kerncurriculum

Een nieuw kerncurriculum zou voor alle leerlingen moeten bestaan uit een vaste basis van kennis en vaardigheden van Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, digitale vaardigheden en burgerschap en kennis uit de domeinen Taal & Cultuur, Natuur & Technologie en Mens & Maatschappij. Daarnaast omvat het kerncurriculum ook vakoverstijgende vaardigheden: creëren, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, leervaardigheden en samenwerken. De scholen bepalen hoe zij het onderwijs aanbieden, bijvoorbeeld in vakken of in themagericht onderwijs.

Verdieping en verbreding van kennis en vaardigheden

In combinatie met deze vaste kern krijgen leerlingen de mogelijkheid hun kennis en vaardigheden te verdiepen en te verbreden. Scholen bepalen zelf wat ze naast de kern aanbieden, maar verbreding en verdieping zijn niet vrijblijvend, maar verplicht. Op deze manier kunnen scholen beter aansluiten bij interesses en capaciteiten van leerlingen en daardoor het onderwijs betekenisvoller en motiverender voor leerlingen maken. Opnieuw nadenken over de onderwijsinhoud geeft ook de kans om te zorgen voor meer samenhang in het lesaanbod en om het primair- en het voortgezet onderwijs beter op elkaar te laten aansluiten. Ook de aansluiting en voorbereiding op het vervolgonderwijs kan opnieuw onder de loep worden genomen.

Toetsing en examinering

Curriculumvernieuwing komt niet van de grond zolang de manier van toetsen en examineren niet wordt aangepast. De manier van toetsen en examineren moet de gewenste onderwijsinhoud weerspiegelen. Dat betekent dat er naast de centrale toetsing/examinering van een beperkt aantal basisvaardigheden op scholen aandacht nodig is voor de kwaliteit van de toetsing en examinering van het verbredings- en verdiepingsaanbod.

Meetbare en ‘merkbare’ leeropbrengsten

Naast aandacht voor meetbare onderwijsopbrengsten vraagt een eigentijds curriculum om aandacht voor ‘merkbare’ leeropbrengsten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vakoverstijgende vaardigheden.

Positie van leraren

Tijd en faciliteiten moeten beschikbaar zijn om leraren de mogelijkheid te geven gezamenlijk aan hun onderwijsinhoud te werken. Het gaat ook om de professionele ontwikkeling van leraren, eigentijdse lerarenopleidingen. Daarom is het belangrijk dat de lerarenopleidingen van meet af aan bij een herziening van het curriculum worden betrokken.

Vraag en antwoord

Sinds de publicatie van het advies wordt er veel over dit advies gesproken. Onderwijs2032 is regelmatig onderwerp van gesprek in de (sociale) media. Deze berichten roepen vragen op over de inhoud, de status en de totstandkoming van het advies. Om deze vragen te beantwoorden hebben we tien punten over Onderwijs2032 op een rijtje gezet. Lees verder op de pagina vraag en antwoord.

Documenten