Over Onderwijs2032 

De samenleving verandert in hoog tempo. Dat vraagt om onderwijs dat meebeweegt. In november 2014 startte een brainstorm #onderwijs2032, hierop volgde een brede maatschappelijke dialoog. In januari 2016 bracht Platform Onderwijs2032 zijn visie uit over het onderwijs van de toekomst. Staatssecretaris van onderwijs, Sander Dekker, vroeg de Onderwijscoöperatie vervolgens met leraren in gesprek te gaan over het onderwijs van de toekomst en welke rol leraren daarin willen spelen. Ook vroeg hij een regiegroep, waarin partijen uit het onderwijsveld zijn vertegenwoordigd, te bekijken in hoeverre verschillende elementen die het Platform heeft voorgesteld haalbaar zijn in de praktijk. Deze regiegroep bezocht scholen, sprak daar met de teams, maar ook met leerlingen, ouders en lerarenopleider. Lees meer over Onderwijs2032 in het online magazine dat als afsluiting van de verdiepingsfase is verschenen.

Op basis van de uitkomsten van die verdiepingsfase hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs (samen de Coördinatiegroep) de handen ineen geslagen en staatssecretaris Dekker een voorstel gestuurd om tot een herzien curriculum te komen in het primair en voortgezet onderwijs (zie onderaan deze pagina). In dit voorstel hebben leraren een centrale rol. Op 13 april en 19 april hebben Kamerleden tijdens rondetafelgesprekken over het voorstel gesproken met o.a. wetenschappers, vakverenigingen en leraren. Op 20 april heeft de Tweede Kamer besloten curriculumherziening door te zetten. De Kamer heeft een aantal aanpassingen op het plan voorgesteld en aangenomen.

Wat gebeurt er nu?

Momenteel wordt onderzocht wat de uitkomst van het debat precies betekent voor het gezamenlijke voorstel van de Coördinatiegroep. De Coördinatiegroep is hierover in gesprek met onder meer het vmbo, de vakverenigingen en de staatssecretaris. Staatssecretaris Dekker informeert de Tweede Kamer voor het zomerreces over het vervolgproces van curriculumontwikkeling in het primair en voortgezet onderwijs. 

Lees ook onze meest recente nieuwsberichten

Voorstel onderwijspartijen voor vervolg (maart 2017)

Terugblik