De samenleving verandert in hoog tempo. Dat vraagt om onderwijs dat meebeweegt. In november 2014 startte een brainstorm #onderwijs2032, hierop volgde een brede maatschappelijke dialoog. In januari 2016 bracht Platform Onderwijs2032 zijn visie uit over het onderwijs van de toekomst. Staatssecretaris van onderwijs, Sander Dekker, vroeg de Onderwijscoöperatie vervolgens met leraren in gesprek te gaan over het onderwijs van de toekomst en welke rol leraren daarin willen spelen. Ook vroeg hij een regiegroep, waarin partijen uit het onderwijsveld zijn vertegenwoordigd, te bekijken in hoeverre verschillende elementen die het Platform heeft voorgesteld haalbaar zijn in de praktijk. Deze regiegroep bezocht scholen, sprak daar met de teams, maar ook met leerlingen, ouders en lerarenopleider. Lees meer over Onderwijs2032 in het online magazine dat als afsluiting van de verdiepingsfase is verschenen.

Op basis van de uitkomsten van die verdiepingsfase hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs de handen ineen geslagen en staatssecretaris Dekker een voorstel gestuurd om tot een herzien curriculum te komen in het primair en voortgezet onderwijs. In dit voorstel hebben leraren een centrale rol. Op 13 april en 19 april wordt er tijdens een rondetafelgesprek over het voorstel van Onderwijs2032 gesproken. Op donderdag 20 april staat het algemeen overleg gepland. Verschillende partijen hebben een brief gericht aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op de bespreking van het voorstel, waaronder het Profielenberaad en het Platform Theoretische Leerweg.

Voorstel onderwijspartijen voor vervolg

Terugblik