Het visietraject Onderwijs2032 is afgerond. Inmiddels is het vervolg gestart onder de naam Curriculum.nu. Leraren, schoolleiders en scholen buigen zich in 2018 over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Om op de hoogte te blijven en voor meer informatie kunt u terecht op de website Curriculum.nu. Onderstaand een korte terugblik

Maatschappelijke dialoog, visie, verdiepingsfase

In november 2014 startte een brainstorm #Onderwijs2032, hierop volgde een brede maatschappelijke dialoog. In januari 2016 bracht Platform Onderwijs2032 zijn visie uit over het onderwijs van de toekomst. Vervolgens is de visie getoetst in de onderwijspraktijk en werd het draagvlak onder leraren onderzocht (verdiepingsfase).   

Voorstel voor vervolg

Op basis van de opbrengsten hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs (samen de Coördinatiegroep) gezamenlijk een plan gemaakt om te komen tot een herzien curriculum in het primair en voortgezet onderwijs (zie onderaan deze pagina). Met een centrale rol voor leraren in zogenaamde ‘ontwikkelteams’.

Tweede Kamer

Na rondetafelgesprekken tussen Kamerleden en o.a. vakverenigingen, wetenschappers en leraren, en vervolgens een Algemeen Overleg (20 april), heeft de Tweede Kamer besloten door te gaan met curriculumontwikkeling. De Kamer heeft een aantal moties aangenomen op het voorstel. Zo is ingestemd met de start van 6 ontwikkelteams, maar heeft de Kamer verzocht eerst in overleg te gaan met het onderwijsveld over ontwikkelteams voor Mens & Maatschappij, Kunst en Cultuur en Bewegen & Sport.

Curriculum.nu

Na gesprekken met o.a. vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen en het VMBO hebben de onderwijspartijen hun voorstel aangepast. Op onderdelen wordt afstand genomen van het advies van het Platform Onderwijs2032. Niet langer wordt uitgegaan van kennisdomeinen, de eigenheid en positie van de vakken in het voortgezet onderwijs blijft behouden, en op verzoek van de Tweede Kamer worden geen ontwikkelteams opgezet voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden. In juli informeerde staatssecretaris Sander Dekker de Tweede Kamer over het proces, dat start na de zomerperiode. Lees hier de brief aan de Tweede Kamer over Curriculum.nu.

Voorstel onderwijspartijen voor vervolg (maart 2017)

Terugblik

9 Comments
 1. Kees Verde

  LEERLINGEN MET BEPERKINGEN
  Voor leerlingen en studenten met beperkingen, is traditioneel klassikaal onderwijs vaak niet geschikt. Bijvoorbeeld bij lichamelijke, verstandelijke, emotionele, sociale of psychiatrische beperkingen. Of bij taalachterstand en culturele verschillen. Ook voor die groepen is e-learning of blended-learning vaak meer geschikt. Want het onderwijs kan daarbij meer worden aangepast aan hun individuele mogelijkheden, beperkingen, wensen, leerniveau en leertempo. Dat kan ook gelden voor schipperskinderen, en voor Nederlandse kinderen in het buitenland. Zie deze video: Future of Education | SingularityU New Zealand

  https://www.youtube.com/watch?v=56FwkZ7olak

 2. Kees Verde

  PESTPREVENTIE
  Langdurig gepest worden is een veel voorkomende oorzaak van ernstige levenslange psychische stoornissen. Alle scholen zouden daarom les moeten geven over pestpreventie, liefst via buitenlandse voorlichtingsvideo’s. Dat is nodig in alle leerjaren, elke week een uur lang.

  Onderstaande video beschrijft precies wat je moet doen, als je wordt gepest op je werk. Dr. Gary Namie is de spreker. Hij is een top-expert in pestpreventie. Video: WBI Webinar: Making the Business Case to Stop Workplace Bullying.

  https://www.youtube.com/watch?v=ZXB_5SJFr1A

 3. Kees Verde

  GANG PREVENTION OP SCHOOL
  Georganiseerde misdaad is een gigantisch probleem, vooral in de Randstad en in Brabant. En “gang culture” is een trend: tattoos, gangster rap, bende-gebaren, bende-sjaaltjes, urban slang (dieventaal), enz. In veel landen (bijvoorbeeld in Zuid-Amerika) heeft de georganiseerd misdaad zich snel uitgebreid, door een voedingsbodem van onvrede, psychosociale problemen, grote inkomensverschillen en een egoïstische moraal. Daarom moeten Nederlandse scholen veel voorlichtingsvideo’s laten zien aan leerlingen, in het kader van “gang prevention”. De effecten van die video’s moeten wetenschappelijk onderzocht zijn. Daarover kunnen via internet buitenlandse top-experts in “gang prevention” worden geraadpleegd. https://en.wikipedia.org/wiki/Gang Onderstaand een voorlichtingsvideo voor kinderen, in het kader van gang prevention: “The Big Lie: Unmasking the Truth Behind Gangs”.

  https://www.youtube.com/watch?v=_UuuUd_S9gI

 4. Kees Verde

  RAADPLEEG TOP-EXPERTS OVER PREVENTIE VAN GEDRAGSPROBLEMEN
  Op http://www.curriculum.nu worden leraren, schoolleiders en leerlingen uitgenodigd om mee te denken over plannen voor toekomstig onderwijs. Ik stel voor dat daarbij óók top-experts worden uitgenodigd over ondernemerschap, techniek, milieukunde, ICT, e-learning, kinderopvoeding, seksuele voorlichting, burgerparticipatie, politieke vorming, logisch redeneren, EHBO, rampenhulp, en over preventie van gedragsproblemen en maatschappelijke problemen.

  Bijvoorbeeld experts op het gebied van morele voorlichting, ethiek, vredesonderwijs, pestpreventie, criminaliteitspreventie, bendepreventie, psychosociale preventie, conflictbemiddeling, verslavingspreventie, ziektepreventie, ongevallenpreventie, veilig werken, verkeersveiligheid, brandpreventie, budgetvoorlichting, schuldsanering, daklozenopvang, huishoudelijke voorlichting, enzovoort.

  Het lijkt me goed om op die gebieden ook buitenlandse top-experts te raadplegen voor meer deskundigheid, en een bredere blik. Die raadpleging kan kostenbesparend via internet.

 5. Kees Verde

  IT TAKES A VILLAGE TO RAISE A CHILD
  Scholen zouden veel meer moeten bijdragen aan de opvoeding van leerlingen. Onderwijs moet o.a. gaan over leefstijl en normen en waarden. Het uitdragen van ethiek en moraal zijn de afgelopen halve eeuw taboe geweest in onderwijs en media. De rampzalige gevolgen daarvan zien we dagelijks in de krant. Ook moeten scholen les geven in opvoeden.

  Tex Gunning pleit in de onderstaande video voor onderwijs dat ook opvoedt, en plaatst dat in een interessant historisch perspectief. Ik ben het grotendeels met hem eens. Alleen ben ik tegen vechtsporten in het onderwijs, omdat dat mogelijk geweld kan stimuleren bij agressieve leerlingen. Zijn pleidooi voor judo-lessen steun ik daarom niet. En vechtsporten die nog gevaarlijker zijn dan judo (zoals kick-boxing) vind ik nog erger. Dan liever onderwijs over conflictbemiddeling.

  Video: Value based education door Tex Gunning

  https://vimeo.com/37235018

 6. Kees Verde

  EVIDENCE-BASED PESTPREVENTIE
  Langdurig pesten veroorzaakt bij veel pestslachtoffers levenslange ernstige psychische stoornissen, zoals depressie. Scholen zouden veel meer aandacht moeten besteden aan pestpreventie. Een gerenommeerde pest-expert is drs. Bob van der Meer. Evidence-based adviezen van de Amerikaanse overheid tegen pesten: http://www.stopbullying.gov

  Video: Dorothy Espelage is een Amerikaanse top-expert in pestpreventie. In onderstaande video geeft ze veel praktische adviezen tegen pesten op school, op basis van wetenschappelijk effectonderzoek.
  Dr. Dorothy Espelage, Beyond Programs: Proactive Approaches to Prosocial Behavior

  https://www.youtube.com/watch?v=r0AIHPOE1jw

 7. PatrickvanS

  Beste,

  Wanneer ik onderstaande citeer van de site Onsonderwijs2032; ‘Na gesprekken met o.a. vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen en het VMBO hebben de onderwijspartijen hun voorstel aangepast. Op onderdelen wordt afstand genomen van het advies van het Platform Onderwijs2032. Niet langer wordt uitgegaan van kennisdomeinen, de eigenheid en positie van de vakken in het voortgezet onderwijs blijft behouden, en op verzoek van de Tweede Kamer worden geen ontwikkelteams opgezet voor persoonsvorming en vakoverstijgende vaardigheden. In juli informeerde staatssecretaris Sander Dekker de Tweede Kamer over het proces, dat start na de zomerperiode. Lees hier de brief aan de Tweede Kamer over Curriculum.nu.’ dan zou ik verwachten dat ik mij kan aanmelden voor een ontwikkelteam geschiedenis. Kan iemand mij uitleggen waarom dat niet zo is?

Comments are closed.